History of Fly-Dressing


Allan Pettersons historia om hur allt startade.
 
"Big things have small beginnings" sa en engelsk leverantör till mig, när jag urskuldade mig för en liten order. Det var ett tag sedan nu, närmare 37 år, och Fly-Dressing var bara ett par år gammalt, och kroklagret rymdes i en skokartong och lagret av fjädrar förvarades i små kuvert (C5).
Man kunde starta på det sättet på den tiden, en enkel stencilerad katalog och varor togs hem efter hand som order kom in. Det är klart att min fjäderleverantör i England undrade lite över mina order, men som den gentleman Frank Veniard var tröstade han mig med orden, "stora saker har liten början". Mina svenska kunder visade också stort tålamod; det fanns ju ingen annan att vända sig till. Så var det då.

Fly-Dressing startades som enskild firma 1964. Jag övertog lagret från en ingenjör i Ställdalen, som hade tröttnat. Han ville ha 300 kr för sitt lager och adressen till leverantören (Veniards i England). Detta enorma startkapital lånade jag av min kära moder. (Det efterskänktes så småningom). Min hustru har nog många gånger haft anledning att ångra den julklapp hon gav mig julen -63; en flugbindarutrustning.

Ovan sagda tilldrog sig på Hemsön utanför Härnösand och där fanns firman tills vi 1969 flyttade ner till Huskvarna. Där växte verksamheten något och företaget ombildades till handelsbolag 1972. Fortfarande var det hela dock att betrakta som hobby och ockuperade ett rum (och lite till) i lägenheten.
Så småningom började jag även sälja övrig utrustning för flugfiske och fick bl.a. generalagenturen för Masterline fluglinor och halkade i och med detta med nödvändighet in på partiförsäljning. Nu behövde firman mera utrymme. Det blev hela källaren i den villa vi köpte plus ett uthus. Verksamheten började nu inkräkta på mitt "riktiga" yrke som lärare. Med mina barn som förevändning (vård av minderåriga barn) och jag tror det fanns en klausul som sa att man kunde få tjänstledigt för att prova annan verksamhet, fick jag tjänstledigt i två år från min lärartjänst. Nu behövde jag större lokaler igen, och jag fick hyra en f.d. bilförsäljning bara några hundra meter från vår bostad.

Hela min energi kunde jag nu ägna åt firman på heltid och jag hade dessutom mestadels en person anställd. Verksamheten gick bra och utökades med flera agenturer. Förutom Masterline, som jag betraktade som den viktigaste, och Veniards i London, som varit min trogne leverantör av det mesta från start, började jag nu direktimportera tupp- och hönsnackar och andra fågelskinn från både Indien och Kina samt genetiskt odlade tupparnackar från Hoffman (numera Whiting Farm), städ och verktyg från Indien, det förnämliga HMH-städet från USA, Daiichi-krok från Japan, spön och rullar från RST i Tyskland, Marryat i Schweiz och spön från UFM i Japan, silke och tinsel från Danville USA och populära Fly-Rite också från USA, hårmaterial från Rocky Mountain i USA. Med andra ord: importen blev världsomspännande och jag blev tvungen att lämna min trygga anställning som lärare och hoppas att firman skulle klara försörjningen av mig och min familj. (Jag hade ju att luta mig mot, och lita till, en lojal, frisk och stark fru med ett bra jobb!!!!).

Tiden går fort, när man har trevligt, brukar man säga, och jag började skönja min pensionering. Därför läckte jag ut, att jag var intresserad av att göra mig av med firman. Några optimister anmälde sitt intresse och efter en tid stod det klart herrar Per Granevik och Björn Isaksson från andra sidan sjön skulle föra traditionen vidare från samma lokaler. Det var vid detta tillfället närmast ett villkor därför att jag hade en ganska stor kundkrets som vant sig vid att komma till Hakarpsvägen 123 för att fylla på sina förråd eller provkasta ett nytt spö.
Med två driftiga karlar i ledningen blev även dessa lokaler för små och flytten till Habo och större och ändamålsenligare utrymmen blev oundviklig.
Här slutar jag mitt lilla kåseri över hur Fly-Dressing blev till och hur dess första år gestaltade sig och överlåter med varm hand till Per Granevik.

//Allan Petersson     

Så beskriver Allan Petersson Fly-Dressings utveckling. 1997 sålde Allan firman för att trappa ner som pensionär. Jag tycker att Allan är lite blygsam i sin beskrivning av alla varumärken han tidvis sålde på svenska marknaden. Några av dessa han glömt är Sage och Fenwick spön, Hodgman och Wardell vadare och övrig konfektion, Partridge krok samt Hobbs flugbindningsmaterial.

Efter detta har även ytterligare överlämnande skett. Per lämnade företaget under sommaren 2013.

Slutet av 2017 så gjorde vi ett stort steg i vårat företag. Vi flyttade till nya lokaler och införskaffade en lagerautomat. Vilket underlättar våran lagerhållning.


I dagsläget leds företaget av Peter, Niklaus & Niklas. Vi deras sida hittar vi 2 säljare. Steffan och Daniel.
Inne på lagret hittar ni Victoria. Hon har hand om logistiken och hemsidan. 

In English:

Allan Petterson's story of how it all started.

"Big things have small beginnings," an English supplier told me, when I apologized for a small order. It has been a while since now, almost 37 years, and Fly-Dressing was only a couple of years old, and the hook bearing was kept in a shoe box and the layer of feathers was stored in small envelopes (C5).
You could start that way at that time, a simple stenciled catalog and goods were brought home as orders came in. It is clear that my spring supplier in England was a little wondering about my orders, but as the gentleman Frank Veniard was, he comforted me with the words, "big things have a small beginning". My Swedish customers also showed great patience; there was no one else to turn to. So it was.

Fly-Dressing was started as an individual company in 1964. I took over the warehouse from an engineer in Ställdalen, who had tired. He wanted 300 SEK for his warehouse and the address of the supplier (Veniards in England). This huge startup capital I borrowed from my dear mother. (It was eventually donated). My wife has many times had reason to regret the Christmas gift she gave me Christmas -63; but binding equipment.

The above mentioned was on Hemsön outside Härnösand and there was the company until we moved down to Huskvarna in 1969. There the business grew somewhat and the company was transformed into a trading company in 1972. Still, however, it was all considered hobby and occupied a room (and a little more) in the apartment.
Eventually I also started selling other equipment for fly fishing. the general agency for Masterline flight lines and thereby slipped into party sales. Now the company needed more space. It became the whole basement of the villa we bought plus an outbuilding. The business now began to encroach on my "real" profession as a teacher. With my children as a pretext (caring for underage children) and I think there was a clause saying that you could get leave to try other activities, I got leave for two years from my teaching service. Now I needed bigger premises again, and I had to rent a bachelor. car sales just a few hundred meters from our home.

 All my energy I could now devote to the firm full time and I also had mostly one person employed. Operations went well and expanded with several agencies. In addition to Masterline, which I considered the most important, and Veniards in London, which has been my faithful supplier of most things from the start, I now began to directly import rooster and chicken necks and other bird skins from both India and China as well as genetically cultivated rooster necks from Hoffman (now Whiting Farm), cleaning and tools from India, the notable HMH cleaning from the USA, Daiichi hook from Japan, rods and rollers from RST in Germany, Marryat in Switzerland and rods from UFM in Japan, silk and tinsel from Danville USA and popular Fly-Rite also from USA, hair material from Rocky Mountain in USA. In other words, the imports became worldwide and I had to leave my secure position as a teacher and hope that the company would be able to provide for me and my family. (I had to lean on, and trust, a loyal, healthy and strong wife with a good job !!!!).

Time goes by quickly, when you have a nice time, you usually say, and I started to notice my retirement. Therefore, I leaked out that I was interested in getting rid of the company. Some optimists reported their interest and after a while it was clear that gentlemen Per Granevik and Björn Isaksson from the other side of the lake would carry on the tradition from the same premises. It was almost a condition at this time because I had a fairly large clientele who got used to coming to Hakarpsvägen 123 to fill their storage room or test a new rod.
With two enterprising men in the management, these premises became too small and the move to Habo and larger and more efficient spaces became inevitable.
Here I conclude my little talk about how Fly-Dressing came about and how its first year turned out and hand over warmly to Per Granevik.

//Allan Petterson

This is how Allan Petersson describes Fly-Dressing's development. In 1997, Allan sold the company to step down as a pensioner. I think Allan is a bit modest in his description of all the brands he occasionally sold on the Swedish market. Some of these he forgot are Sage and Fenwick rods, Hodgman and Wardell waders and other confectionery, Partridge hook and Hobbs fly tying material.

After this, further surrender also took place. Per left the company in the summer of 2013.

At the end of 2017 we made a big step in our company. We moved to new premises and purchased a warehouse. Which facilitates our stock keeping.


At present, the company is led by Peter, Niklaus & Niklas. We find 2 sellers on their site. Steffan and Daniel.
Inside the store you will find Victoria. She takes care of the logistics and the website.